Autoriõigusest õpetajale ja õpilasele

Tihti tekib õpetajatel ja õpilastel küsimusi õppetöös ja koolitustel autoriõigusega kaitstud sisu kasutamise kohta. Anname vastused mõnele kõige põletavamale küsimusele.

Vastavalt autoriõiguse seadusele on autori nõusolekuta ja autoritasu maksmata hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel lubatud kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid. Seda aga ainult juhul, kui teos on avaldatud õiguspäraselt (ehk autori nõusolekul), seda kasutatakse motiveeritud mahus (ehk mahus, mis on põhjendatud) illustreerival eesmärgil ja selle kasutamisega ei taotleta ärilisi eesmärke ehk ei teenita tulu.

Kasutatud teose autori nimi, kui see on teosel näidatud, teose nimetus ja avaldamisallikas tuleb siiski alati juurde märkida.

Kui teost kasutatakse digitaalkujul, peab see lisaks toimuma haridusasutuse vastutusel, tema ruumides või muus asukohas või turvalises elektroonilises keskkonnas, kuhu on juurdepääs üksnes haridusasutuse õpilastel või üliõpilastel ja õppepersonalil.

Mõned näited Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kodulehel esile toodud kõige sagedamini esitatud küsimustest.

Kas YouTube'i videote kasutamine õppe eesmärgil on lubatud?

Jah. Õpetaja võib kasutada YouTube'i videoid õppe- ja teaduslikel eesmärkidel. Oluline on siiski jälgida, et eespool loetletud tingimused on täidetud.

Kas õpetaja võib õpilaste jaoks kopeerida raamatuid ja ajalehti?

Jah. Kui nendele on õiguspäraselt viidatud, kasutamisega ei taotleta ärilisi eesmärke ja neid kasutatakse motiveeritud mahus illustreerival eesmärgil.

Kas õpetaja tohib näidata õpilastele klassis filme? Kas on seejuures oluline, kas DVD on õpetaja oma, film on salvestatud televisioonist või nt Netflixist?

Vastus esimesele küsimusele on jah. Hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel võib õpetaja klassiruumis näidata motiveeritud mahus filmi, kui selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke ja teosele ning autorile on korrektselt viidatud. Autoriõiguse seisukohalt ei oma seejuures tähtsust, kas film on õpetaja oma, salvestatud televisioonist või Netflixist.

Kas tunnis on lubatud esitada muusikateoseid või näidendeid? Kas neid võib esitada ka koolikontserdil?

Vastus mõlemale küsimusele on jah. Õppetöö käigus võib teost motiveeritud mahus vabalt kasutada, aga teos peab olema õiguspäraselt avaldatud, teosele ja autori nimele tuleb viidata ning kasutamine ei tohi taotleda ärilisi eesmärke.

Teoste avalik esitamine õppeasutuses õppiva või õpetava personali poolt on lubatud, kui kuulajas- ja/või vaatajaskonna moodustab õppiv või õpetav personal või teised isikud, kes on õppeasutusega otseselt seotud (nt lapsevanemad).

Kas tunnis tohib kasutada muusikat Youtube'ist, Spotifyst?

Jah, kui teose ja autori nimele on viidatud, teos on õiguspäraselt avaldatud, selle kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke ning seda kasutatakse motiveeritud mahus. Tasulistel platvormidel nagu Spotify on üldiselt õiguspäraselt avaldatud teosed.

Kas õpetajad ja õpilased tohivad internetis olevat autoriõigusega kaitstud materjali (nt pilte, artikleid, fotosid) kasutada õppetöös (nt kodutöös, esitluses või digitaalses õpikeskkonnas)?

Jah, hariduslikel eesmärkidel on see motiveeritud mahus lubatud, aga autorile, teose nimele ja avaldamisallikale tuleb korrektselt viidata ning kasutamine ei tohi toimuda ärilistel eesmärkidel.

Autoriõigust puudutavate küsimuste korral saab pöörduda Patendiameti poole aadressil autor@epa.ee.

Cady Kaisa Rivera
Cady Kaisa Rivera

Intellektuaalomandiõiguse osakonna juhataja

 

Autentimine ID kaardiga