Kas masin võib olla leiutaja?

Viimastel aastatel on seoses arvutite ja tehisintellekti kiire arenguga tekkinud küsimus: kas leiutajaks saab olla ka tehisintellekt ise? Hoolimata sellest, et Eesti Patendiametile pole veel sääraseid patenditaotlusi esitatud, on mõned Euroopa patendiametid selliste taotlustega juba kokku puutunud.

Eelmise aasta 21. detsembril teatas Euroopa Patendiameti (EPO) juriidiline apellatsioonikomisjon, et on jätnud rahuldamata kaks kaebust: J 8/20 ja J 9/20. Neis apellatsioonides oli vaidlustatud kahe patenditaotluse (EP18275163 ja EP18275174) tagasilükkamine. EPO lükkas need tagasi põhjusel, et taotlustes esitatud leiutaja ei vastanud Euroopa Patendikonventsiooni (EPC) nõuetele. Kõnealustes patenditaotlustes oli leiutajaks märgitud mitte inimene, vaid hoopis tehisintellekt. Taotleja väitis, et leiutised lõi iseseisvalt tehisintellekti masin ehk nn DABUS. Apellatsioonikomisjonile esitati küsimus, kas taotleja saab Euroopa patenti taotledes määrata leiutajaks tehisintellekti masina, millel ei ole õigusvõimet.

Taotleja väitis, et leiutised lõi iseseisvalt tehisintellekti masin ehk nn DABUS. Apellatsioonikomisjonile esitati küsimus, kas taotleja saab Euroopa patenti taotledes määrata leiutajaks tehisintellekti masina, millel ei ole õigusvõimet.

Vastavalt EPC-le on leiutaja määramine formaalne nõue, millele patenditaotlus peab EPC artikli 81 ja EPC reegli 19 lõike 1 kohaselt vastama. Selle vorminõude hindamine toimub enne taotluse sisulist läbivaatamist ega puuduta seda, kas taotletav leiutis on patentne või mitte.

Nii lükkaski EPO vastuvõtuosakond mõlemad taotlused tagasi ja põhjendas oma otsust sellega, et selline leiutaja määratlemine ei ole kooskõlas EPC artikliga 81 kahel põhjusel. Esiteks, EPC tähenduses saab leiutaja olla ainult inimleiutaja, ja teiseks, õigusvõimet mitteomav masin ei saa kaebajale mingeid õigusi üle anda ning see, et kaebajal oli masina üle omandiõigus, ei vasta EPC artiklis 81 ja artiklis 60 lg-s 1 sätestatule. EPO apellatsioonikomisjon otsustas, et sellised patenditaotlused ei ole lubatud, sest EPC kohaselt peab leiutaja olema teovõimeline isik.

Leiutaja peab olema teovõimeline isik. EPO apellatsioonikomisjon otsustas, et sellised patenditaotlused ei ole lubatud. Tehisintellekti loodud leiutis ei ole kaitstav ka Eestis.

Eestis määratleb leiutaja isiku patendiseaduse § 13 lg 1 ja kasuliku mudeli seaduse § 12 lg 1, mõlemas öeldakse, et leiutise autor on füüsiline isik. Nii ei ole tehisintellekti loodud leiutis kaitstav ka Eestis.

 

Allikas: Press Communiqué on decisions J 8/20 and J 9/20 of the Legal Board of Appeal

 

Aare Abrams
Aare Abrams

Patendiosakonna peaekspert

Autentimine ID kaardiga