raamatud

Mida kaitseb autoriõigus?

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Autoriõiguse seaduse tähenduses loetakse teoseks mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas. Teos peab olema väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja olema selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus.

Tihti tekib autoritel küsimus: mis ikkagi on ja mis ei ole autoriõigusega kaitstud?

Kirjutatud artikkel, joonistatud pilt, selfi või sotsiaalmeediasse jäetud kommentaar on teos ja seeläbi autoriõigusega kaitstud. Ka peetud loeng, ettekanne, kõne ja igasugune suuliselt esitatud teos on autoriõigusega kaitstav, sest Eesti autoriõiguse seadus tunnustab ka teose suulist vormi. Autoriõigus kaitseb konkreetset teost ja see tekib ka teose loomise vaheetappide resultaatidele (näiteks eskiis, visand, plaan, joonis, peatükk või arvutiprogrammi loomise lähtematerjal). Autoriõigusega kaitstavate teoste näidisloetelu on toodud autoriõiguse seaduse § 4 lg-s 3.

Kuid oluline on, et autoriõigusega ei ole kaitstud teoses kirjeldatud, selgitatud või väljendatud ideed, mõisted, protsessid, teooriad, meetodid, kontseptsioonid, printsiibid jms. Õiguskaitse võib saada ellu viidud idee ehk idee tulem. Autoriõigus on suunatud nimelt väljendusvormi kaudu loomingu kaitsmisele. Ehk kui tahad oma ideed kaitsta, siis vii see ellu – kirjelda seda üksikasjalikult oma blogis, joonista visand, koosta eskiis.

A. H. Tammsaare idee kirjutada Eesti taluelust, elulistest probleemidest ja oma mälestustest sai ellu viidud romaanisarjas „Tõde ja õigus“. Erinevalt raamatust ei ole Tammsaare idee autoriõiguse objekt. Vastasel juhul ei saaks mitte keegi sel teemal enam midagi kirjutada. Olgu siinkohal mainitud, et isiku konkreetse teose autoriks olemist ning autori nime, au ja väärikust kaitstakse tähtajatult.

Autoriõigusega ei ole kaitstud ka rahvaloominguteosed, õigusaktid, kohtulahendid, päevauudised, faktid ja andmed. Saunaõhtul kuuldud anekdoot või teave äsja toimunu kohta ei ole autoriõiguse kaitse all. Õigusaktides ja kohtulahendites toodut võib vajadusel kasutada allikale viitamata.

Oluline on teada, et autoriõiguse tekkimiseks ja teostamiseks ei nõuta teose registreerimist, deponeerimist või muude formaalsuste täitmist. Siiski soovitatakse autorluse tekkimine (teose loomise hetk) aegsasti fikseerida, sest see lihtsustab tulevikus vaidluste lahendamist.

Igor Skorohodov

Intellektuaalomandiõiguse osakonna jurist

Autentimine ID kaardiga

Tähelepanu! Kommenteerija nimi ja kommentaar kuvatakse käesoleval lehel ja indekseeritakse otsingumootorite poolt.