Uus toetusfond võimaldab Eesti ettevõtetel saada hüvitist kaubamärkide ja disainide kaitsmisel

Eesti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes kaaluvad oma kaubamärgi ja/või disainilahenduse registreerimist Euroopa Liidus või Eestis, saavad sel aastal taotleda kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotluse põhilõivu osalist hüvitamist Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti kaasrahastatavast toetusfondist.

Mida täpsemalt hüvitatakse ?

Fondi kaudu saab taotleda kaubamärgi ja/või disainilahenduse põhilõivu 50% hüvitamist.

Tähelepanu tasub pöörata sellele, et toetus ei hõlma kaubamärgitaotluse lisaklasside või disainitaotluse lisavariantide lõive. See tähendab, et Eestis Patendiametisse registreerimistaotluse esitamisel võetakse hüvitise aluseks kaubamärgitaotluse põhilõiv 145 eurot ja disainitaotluse põhilõiv 105 eurot. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti vahendusel terves Euroopa Liidus kaitset taotledes on aluseks kaubamärgitaotluse põhilõiv 850 eurot ja disainitaotluse põhilõiv 230 eurot. Hüvitist on võimalik taotleda 50% ulatuses nendest summadest.

Kes saavad hüvitist taotleda?

Hüvitist saavad taotleda kõik Euroopa Liidu territooriumil asutatud ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot. Hüvitistaotluse võib esitada nii volitatud töötaja kui tegevjuht.

Alates 1. märtsist saavad ettevõtte nimel hüvitistaotluse esitada ka patendivolinikud. Hüvitise saajaks on siiski ettevõte ning tagasimakse tehakse ettevõtte kontole.

Millised on taotluse esitamise etapid?

Taotlusprotsess koosneb kolmest etapist.

1. Esmalt tuleks hoolikalt lugeda fondi veebilehel konkursikutset. Seejärel tuleks täita ja esitada taotlus koos nõutavate dokumentidega, mille põhjal EUIPO kontrollib ettevõtte sobivust. Tutvuge enne taotluse esitamist kontroll-loeteluga. Kui teie taotlus rahuldatakse, saadab EUIPO toetuse andmise otsuse, mis hoidke alles. Ettevõtteid, kelle taotlus tagasi lükatakse teavitatakse eitava otsuse põhjustest.

2. Positiivse otsuse järel esitage 30 päeva jooksul oma kaubamärgi ja/või disainilahenduse registreerimise taotlus ja tasuge riigilõiv. Kaubamärke ja disainilahendusi saab taotleda ükskõik millises Euroopa Liidu territooriumil asuvas intellektuaalomandi ametis (riiklik tasand, näiteks Eestis Patendiamet), Beneluxi Intellektuaalomandi Ametis (regionaalne tasand) või Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (hõlmab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike).

3. Kui olete riigilõivu tasunud, esitage tagasimaksetaotlus, kasutades toetuse andmise otsuses sisalduvat linki. Kui esitatud teave ja dokumendid kiidetakse heaks, tehakse tagasimakse ühe kuu jooksul ettevõtte pangakontole, mis sai märgitud emasesse taotlusesse.

Intellektuaalomandiõiguste (kaubamärgid ja/või disainilahendused) arv ei ole piiratud, ettevõtetele hüvitatakse 50% taotluste põhilõivudest kuni 1500 euro ulatuses). Positiivse toetuse andmise otsuse korral hüvitatakse 50% põhilõivust olenemata sellest, kas kaubamärk registreeritakse lõpuks või mitte, st edukaid ja edutuid kaubamärgitaotlusi ei vaadelda eraldi.

Millal saab hüvitist taotleda?

Hüvitise saamiseks saab taotlusi esitada alates 11. jaanuarist, 2021. aasta jooksul on ühtekokku viis taotlusperioodi:

  • esimene taotlusperiood 11. jaanuar – 31. jaanuar,
  • teine taotlusperiood 1. märts – 31. märts,
  • kolmas taotlusperiood 1. mai – 31. mai,
  • neljas taotlusperiood 1. juuli – 31. juuli,
  • viies taotlusperiood 1. september – 30 september.

Taotlusi, mis on esitatud väljaspool viit eelmainitud ajavahemikku, arvesse ei võeta. Hüvitamine toimub taotluste laekumise järjekorras.

20 miljoni euro suurune toetusfond on üks paljudest Euroopa Komisjoni intellektuaalomandi tegevuskava meetmetest, mille eesmärk on toetada rahaliselt Euroopa väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid intellektuaalomandi, täpsemalt kaubamärkide ja disainilahenduste kaitsmisel. Algatust aitab ellu viia Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO).

Täpsemat teavet fondi, hüvitamise tingimuste ja taotlusperioodide kohta saab Ideas Powered for Business veebilehelt.

Täiendavate küsimuste korral saab abi e-posti aadressilt Triin.urviste@epa.ee või EUIPO teabekeskusest information@euipo.europa.eu.

Triin Urviste
Triin Urviste

Patendiameti teabeürituste koordinaator

Autentimine ID kaardiga