Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete intellektuaalomandi uuring

Turu-uuringute AS viis läbi uuringu, mis keskendus meie ettevõtjate teadlikkusele ja oskusele kasutada intellektuaalomandit ettevõtluses. Tehtu annab ülevaate, kui oluliseks peab Eesti ettevõtja enda äritegevuses intellektuaalomandit, milliseid liike enim kaitstakse, kas ja millisel määral intellektuaalomandit kommertsialiseeritakse ning kuidas tullakse toime intellektuaalomandi rikkumistega. Uuring hõlmas nii registreeritud kui ka registreerimata tööstusomandit. Ettevõtjatelt küsitud küsimusi näeb siit.

Turu-uuringute AS-i koostatud raporti kohaselt on ligi 50% küsitletuid endale teadvustanud, et intellektuaalomand on osa ettevõtlusega kaasnevast tegevusest, ja oskab vajadusel oma äritegevuse toetamiseks tekkinud õiguseid kasutada. Kuigi Eesti ettevõtja on innovatiivne ning uusi teenuseid ja tooteid juurutatakse aktiivselt – 49% vastajaid tuleb vähemalt kord aastas turule uue toote või teenusega –, kaitseb vaid 24% oma loodud toote või teenusega kaasnevat tööstusomandit. Suure osa ettevõtjate jaoks on veel intellektuaalomandi kaitsmise olulisus teadvustamata.

Kuigi Eesti ettevõtja on innovatiivne ning uusi teenuseid ja tooteid juurutatakse aktiivselt – 49% vastajaid tuleb vähemalt kord aastas turule uue toote või teenusega –, kaitseb vaid 24% oma loodud toote või teenusega kaasnevat tööstusomandit. Suure osa ettevõtjate jaoks on veel intellektuaalomandi kaitsmise olulisus teadvustamata.

Need ettevõtjad, kes näevad intellektuaalomandit ettevõtluse osana, mõistavad käsitleda intellektuaalomandit ka ettevõte varana. Uuringust nähtub, et kõige enam on ettevõtjatel bilansivaras kaubamärke (46%), järgnevad autoriõigus (12%), leiutised (12%), mis on kaitstud patendi või kasuliku mudeliga, ja tööstusdisainilahendus (9%). Enda loodud intellektuaalomandi liikidest on teistele enim kasutada antud tööstusdisaini.

Tulemused näitavad, et oma äritegevuses on IO-õiguse rikkumisega kokku puutunud 27% küsitletud ettevõtetest. Enim on kokku puututud kaubamärgi rikkumistega. Kolmandik rikkumisega kokku puutunud vastajatest ei teinud rikkumise peatamiseks midagi, sest ettevõtte intellektuaalomand ei olnud kaitstud.

Uuringust ilmneb, et Patendiamet on juba teinud ettevõtjate nõustamisel head tööd. Küsitletud teavad ja tunnevad Patendiametit hästi – tervelt 92% vastajaid teadis meie ametit ja oskab vajaduse korral IO-alase teabe saamiseks meie poole pöörduda. Uuringu kohaselt on amet ettevõtja jaoks esmane intellektuaalomandi institutsioon, kuhu nõu küsimiseks pöördutakse. Hästi ollakse kursis ka EAS-i intellektuaalomandialaste toetuste ja meetmetega. Teatakse ka patendivolinikke, kes oskavad ettevõtjaid nõustada õiguste kaitsmise küsimustes.

Tulemused näitavad, et VKE-d loovad aktiivselt tooteid ja teenuseid, millega kaasneb IO, mis vajaks sageli kaitset näiteks registreeritud tööstusomandina ja looks ettevõttele lisandväärtust. Ettevõtjate informeerimist tööstusomandi registreerimise kasulikkusest tuleb aktiivselt jätkata.

Liina Puu
Liina Puu

Kaubamärgiosakonna nõunik

Autentimine ID kaardiga