Registreeritud kaubamärk aitab vältida ootamatuid kohtuvaidlusi

Igal äriühingul tekib oma tegevuses mitmesugust loomevara, mis vajab kaitset. Kohtupraktika näitab, et loomevara kaitseta jätmine võib kaasa tuua ootamatuid vaidlusi. Enim tuleb seda ette kaubamärkide puhul.

Oma kaubamärgi registreerimata jätmine võib viia ettevõtja kahte liiki vaidlustesse.

Kaitsmata märgi võib napsata endale keegi kolmas

Esiteks võib registreerimata kaubamärgi kaitsta ära sootuks teine isik. Sellele järgneb enamasti pikk ja kulukas kohtuvaidlus. See võib viia olukorrani, kus märgi tegelik omanik jääb oma loomevarast ja tehtud investeeringutest ilma. Parimal juhul saadakse vaidluse tulemusena siiski võimalus oma märk registreerida.

Vaidluse puhul võib kaubamärgiomanik jääda ilma oma loomevarast ja tehtud investeeringutest.

Kõnekaks näiteks on ka meedias kajastust leidnud kaubamärkide „Kuuuurija“ ja „Vanemõde“ vaidlused. „Kuuuurija“ puhul tõi tähise õigeaegne kaitseta jätmine kaasa menetluse Euroopa Liidu apellatsioonikojas (otsus R 248/2021-5), teisel juhul tuli kompromissi saavutmiseks läbida kõik kohtuastmed (otsus 2-19-9828). Selliseid olukordi saab hõlpsalt vältida, kui oma kaubamärk õigeaegselt registreerimiseks esitada.

Registreeritud kaubamärk kujundab ettevõtte mainet ja identiteeti ning märgi õigeaegne kaitsmine tagab ettevõtjale oma õiguste osas kindlustunde. Lisaks muudab märgi registrisse kandmine need õigused ka nähtavaks. Nii on samas valdkonnas tegutsejatel võimalik hõlpsasti veenduda, millised õigused on kaitstud, ning väheneb ka pahatahtliku ja juhusliku õiguste rikkumise võimalus.

Registreerimata nimi või logo võib olla vastuolus seadusega

Teiseks võib vaidlus tekkida, kui ettevõtja kasutab tähist, mille vastavus seaduse nõuetele pole kontrollitud. Näiteks võib ettevõtja teadmatusest võtta kasutusele tähise, mida kaubamärgina kasutada ei tohi.

Nii leidis Tallinna Ringkonnakohus otsuses 3-21-2883, et ettevõtja peab eemaldama kasutusele võetud kaubamärgi, sest see rikub Punase Risti õiguseid. Tähis sarnanes nimelt liialt Punase Risti sümboolikaga, mis on kaitstud Genfi konventsiooniga. Äriühing oli hakanud märki internetiapteegis ning muus avalikus ruumis kasutama viisil ja värvitoonides, mis oli eksitavalt sarnane Punase Risti embleemiga, kuigi sellistes värvitoonides ta oma märki registreerinud polnud. Kohtuotsuse tõttu pidi ettevõtja eemaldama tähise internetipoest ja avalikust ruumist.

Kaubamärgi registreerimisel saab ettevõtja kindluse, et tema kaubamärk pole seadusega vastuolus.

Ka sellist olukorda saab vältida, kui esitada oma tähis kaubamärgina registreerimiseks. Kaubamärgi registreerimisel teeb Patendiamet tähisele ekspertiisi ja nii saab ettevõtja kindluse, et tema kaubamärk pole seadusega vastuolus.

Enne taotluse esitamist küsi nõu

Seega tasub enne kaubamärgitaotluse esitamist uurida kaubamärgi registreerimise tingimuste kohta ja küsida nõu. Kaubamärgi registreerimise kohta saad nõu Patendiameti kaubamärgiekspertidelt aadressil kaubamark@epa.ee või telefonil 627 7937 (9.00–13.00). Varasemate kehtivate õiguste osas oskavad ettevõtjat nõustada patendivolinikud.

Liina Puu
Liina Puu

Kaubamärgiosakonna nõunik

Hanna Teppan

Kaubamärgiosakonna vanemekspert

Autentimine ID kaardiga