Ühtne patent

Käivad viimased ettevalmistused Euroopa Liidu ühtse toimega patendisüsteemi jõustamiseks.

Ühtse toimega patendisüsteem peaks ajapikku hõlmama 25 Euroopa Liidu liikmesriiki. Algul jõustub see 17-s liitumise ratifitseerinud liikmesriigis. Täielikult on praegu kõrvale jäänud Hispaania.

Ühtse toimega patendisüsteemi pakett koosneb kolmest põhidokumendist:

Oma olemuselt on ühtne patent tavaline Euroopa patent, mis on jõustatud ühtse toime avalduse esitamisega korraga kõigis esialgu 17-s ühtse toimega patendisüsteemiga liitunud riigis.

Ühtse patendi keelerežiimi määrus sätestab, et ühtse toime taotlemise menetlus toimub tavalises Euroopa patendi menetluskeeles (inglise, saksa, prantsuse). Vaidluste korral kohtus peab patendiomanik esitama tõlke kohtus kasutatavas menetluskeeles. Juhul kui Euroopa patendi taotlus esitati esmalt mõnes ELi liikmesriigi keeles, mis ei ole  Euroopa patendi menetluskeel, on võimalik taotleda patenditaotluse menetluskeelde tõlkimise eest kompensatsiooni.

Ühtne patendikohus on iseseisev rahvusvaheline kohus, mis hakkab tegelema ühtse toimega patendisüsteemiga liitunud riikide nn klassikalist Euroopa patenti ja ühtset patenti puudutavate kohtuvaidlustega vastavalt oma pädevusele. Osa kohtuvaidlusi, nagu näiteks autorsuse vaidlused, jäävad siiski riikide kohtute pädevusse.

Euroopa patendile ühtse toime andja ja ühtse patendi väljaandja on Euroopa Patendiamet (EPO).

Praeguseks on EPO nii õiguslike regulatsioonide kui ka infotehnoloogia poolest valmis ühtse toime avalduste vastuvõtmiseks. Taotlejate jaoks on saadaval ühtse patendi juhend ja hulk selgitavaid reklaammaterjale.

Ettevalmistustööd ühtse patendikohtu tööle hakkamiseks on lõppjärgus, kuid nõuavad veel natuke aega. Käib kohtunike valik ja sellele järgneb nende koolitus. Koostatakse veel mõningaid kohtu toimimiseks vajalikke sisedokumente.

Süsteemi jõustumise tähtpäeva teadasaamiseks tuleb tähele panna, millal Saksamaa oma ratifitseerimiskirja esitab. Vastavalt määrusele jõustub kogu pakett neljanda kuu esimesel päeval pärast viimast jõustamiseks vajalikku ratifitseerimist.  Kas selleks võib olla 1. detsember 2022 või 1. jaanuar 2023? Igal juhul on välja kuulutatud, et 17. novembril 2022 toimub Brüsselis ühtse patendisüsteemi toimimise algusele pühendatud konverents „Ühtne patendisüsteem – Euroopa innovatsiooni mängumuutja“.

Raul Kartus
Raul Kartus

Patendiosakonna nõunik

Autentimine ID kaardiga