Patendiameti peadirektor: teekond ettevõtjasõbralikkuse poole ei tohi katkeda

Mööduvale aastale ja Patendiameti uue aasta plaanidele heidab intervjuus pilgu peadirektor Margus Viher. Räägime 2021. aasta tähtsündmustest, ameti kujunemisest moodsaks intellektuaalomandikeskuseks, uutest tehnilistest lahendustest ning tööst ettevõtjate ja noortega. Juttu tuleb ka kärbetest, kokkuhoiust ja Patendiameti kolimisest.

 

🎄 Alustame seda aastalõpu-vestlust mitte tagasivaatega möödunud aastale, vaid hüppame kohe järgmisel aastal eesootava juurde. Patendiamet kolib ära Toompuiestee majast, kus on oldud algusest peale. Selgita palun, mis on selle suure muutuse taga.

Tõepoolest, selle aasta suvi tõi meile uudise, et järgmisel aastal kolime ära majast Toompuiesteel, kus amet on asunud alates taasasutamisest 1992. aastal. Kolimine on üks osa valitsuse kärpekavast, millesse pidi tugevalt panustama ka justiitsministeerium.

Kolime Tatari tänaval asuvasse majja, kus ootavad ees juba Konkurentsiamet ja Andmekaitse Inspektsioon. 1. jaanuarist hakkab kolme asutuse personalitöö, kommunikatsiooni ja teiste tugifunktsioonide eest vastutama ühine koostöö ja tugiteenuste osakond, mis kuulub Konkurentsiameti koosseisu. Ministeerium plaanib kolimise ja tugiteenuste konsolideerimisega saavutada aastas 0,3 miljonit eurot kokkuhoidu. Selle summa võrra on juba ka Patendiameti eelarvet vähendatud.

Patendiamet kolib uuel aastal Tatari tänaval asuvasse majja, kus ootavad ees juba Konkurentsiamet ja Andmekaitse Inspektsioon.

Mõistagi on selle muutuse taga ka üha kasvava tähtsusega kaugtöö, mis võimaldab kolida ruumidesse, kus on töökohti 20–30% vähem kui kolmel asutusel töötajaid. See tähendab, et töötingimused muutuvad senisest veelgi paindlikumaks ja töökohti kontoris hakkame omavahel jagama. Füüsiline kolimine toimub tõenäoliselt 2022. aasta varasügisel.

🎄 Suured muutused toimusid Patendiametis aga ka sel aastal ja seda hoopis positiivsema poole pealt – amet sai uue olulise funktsiooni autoriõiguse-alase teabe vahendajana. Mida sinu pilgu läbi võiks selliste ülesannete koondumine Patendiametisse tähendada ja kuhu see ameti arengut suunab?

1. aprillil võttis Patendiamet üle osa justiitsministeeriumi ülesandeid autoriõiguse valdkonnas. Muutus on seotud Patendiameti kujundamisega intellektuaalomandi kompetentsikeskuseks. Nimelt, nagu on kirjas justiitsministeeriumi programmis, peaks ametist 2023. aastaks saama tänapäevane intellektuaalomandi õiguse kompetentsikeskus. Selline keskus nõustaks ettevõtjaid intellektuaalomandi küsimustes, tagaks intellektuaalomandi kiire ja tõhusa registreerimise ning vaidluste kiire kohtueelse lahendamise. Justiitsministeeriumi haldusalas on Patendiamet nende ülesannete täitmiseks sobivaim asutus – erinevad intellektuaalomandi valdkonnad on omavahel tihedalt seotud ja sageli on võimalikud kasusaajad (nt ettevõtted) samad.

Patendiamet on autoriõigusega seotud ülesannete täitmiseks sobivaim asutus.

Koostasime aasta alguses Patendiameti uue arengukava, mis hõlmab ka autoriõiguse valdkonna arendamist. Esimese asjana täiendasime kodulehel autoriõiguse rubriiki. Samuti hakkasime kohe täitma ülesandeid, mis seotud orbteostega, ja teeme koostööd justiitsministeeriumiga, et olla valmis tegema järelevalvet õiguste omanikke kollektiivselt esindavate organisatsioonide üle. Need ongi meie peamised ülesanded seoses autoriõigusega, lisaks autoriõiguse komisjoni töö korraldamine.

Rõõmus uudis on, et samal ajal kinnisvarakulude kärpimisega on justiitsminister otsustanud eraldada raha autoriõiguse valdkonna arendamiseks. Selle rahaga saame hakata arendama autoriõigusega seotud tegevusi ja jätkata osalemist autoriõiguse valdkonna projektides, mida on koostööpartneritega alustatud. 1. jaanuarist alustab tööd peamiselt autoriõigusele keskenduv intellektuaalomandiõiguse osakond, mille edukas käivitamine on suur osa uue aasta tööplaanist.

🎄 Avaliku sektori institutsioonide puhul räägitakse üha enam läbipaistvuse vajadusest. Tehakse pingutusi, et tulla inimestele lähemale, olles rohkem pildil ja populariseerides oma teenuseid. Milliseid samme on astunud Patendiamet oma tegevuse läbipaistvamaks muutmiseks ja mis tegevused on selleks järgmisel aastal plaanis?

Usun, et oma kasutajatele lähemale jõudmiseks oleme juba paljugi teinud, kuid see teekond ei tohi kunagi lõppeda. Kasutajasõbralikkus on üks meie põhiväärtusi ja oleme koostöös oma partneritega selles suunas väga suure sammu astunud. Võtame kasvõi kaubamärgitaotluste kiirendatud menetluse, mille tõime välja küll möödunud aasta sügisel, kuid mille kasutamise esimene aasta on nüüdseks kinnitanud, et tegemist oli väga oodatud võimalusega – pea 50% riigisiseste taotluste esitajatest soovib kiirendatud menetlust. Väga hästi vastu võetud uuendus on ka ajajoon taotluse juures kaubamärkide avalikus andmebaasis, mis võimaldab taotlejatel jälgida oma taotluse teekonda Patendiametis. Oma tegevuse läbipaistvuse kasvatamiseks oleme koostamas ameti veebilehel kõigile kättesaadavaid menetlusjuhendeid, mis annavad selge ülevaate tööstusomandi kaitsmisel läbitavatest sammudest. Valmis on patentide ja patenditaotluste menetlusjuhend, uuel aastal lisandub kaubamärgijuhend.

Kasutajasõbralikkus on meie põhiväärtus ja oleme selle suunas juba väga suure sammu astunud.

Uue aasta märksõnadeks on ka pabertoimikute digiteerimise lõpetamine ja leiutiste uus menetlustarkvara. See võimaldab kasutusele võtta kasutajasõbraliku iseteeninduskeskkonna, mille kaudu saab taotleja e-Patendiametis toiminguid teha ning jälgida oma taotluste ja registreeritud leiutiste, kaubamärkide ja disainide elukäiku.

Liigume ettevõtjatele lähemale ka nende harimise kaudu. Aasta läbi korraldame tasuta seminare – praegu muidugi veebis –, kus meie spetsialistid koos patendivolinikega jagavad teadmisi kõigile soovijatele ja mille tagasiside on olnud ääretult positiivne. Sellel aastal toimus kokku 16 teabeüritust, kus osales kokku 567 huvilist. Kõige populaarsemad on olnud ikka kaubamärgiseminarid – kaubamärk peaks ju potentsiaalselt olema registreeritud igal ettevõtjal. Ja veel ettevõtjaid silmas pidades … kodulehel on kõigile kättesaadav meie uhiuus tööriist, intellektuaalomandi määraja, mille abil on võimalik välja selgitada, millist intellektuaalomandit ettevõttes leidub ja mida sellest tasub kaitsta. Ettevõtjatel olnud võimalus ammutada uusi teadmisi ka intellektuaalomandipäeva viktoriinist ja meeleolukatest videoklippidest, kus astusid üles meile juba tuttavad Alev Ström ja Mõttetu Mees.

Üks avatuse märk on Patendiameti ajaveeb, mille kaudu jõuavad aktuaalsed intellektuaalomandi teemad ka meediasse ja nii laiema avalikkuseni.

🎄 Kõnelesid ettevõtjate harimisest … Patendiametis mõeldakse tegelikult juba ka teadlike tulevikuettevõtjate „kasvatamisele“. Räägi palun lähemalt, miks tuleb intellektuaalomandi-teemade tutvustamist alustada juba kooli- või isegi lasteaiaealistele lastele ja kuidas amet sellesse panustab.

Mina puutun noorte nutikate leiutajatega kokku iga-aastasel õpilasleiutajate konkursil, kus oleme juba kaheksandat aastat andnud üle nii Patendiameti auhinna kui ka WIPO trofee parimale õpilasleiutajale. See konkurss näitab, kui oluline on alustada nende keerulistena tunduvate teemade tutvustamist selges keeles juba väga varakult. Meie kogemus näitab, et lastel on huvi ja tahtmist oma loometöö tulemusi kaitsta ja oleme selleks kodulehele ka juhendmaterjalid lisanud.

Intellektuaalomandi teemade tutvustamist selges keeles tuleb alustada juba lasteaiaealistele.

Samuti valmis meil suvel videoklipp, milles võib näha noori leiutajad välja mõtlemas uusi tooteid ja kaubamärke. Kutsun üles kõiki õpetajad ja juhendajad seda õppetöös kasutama!

Uuel aastal jätkub kindlasti ka koostöö kõrgkoolide ja ülikoolidega, et suurendada üliõpilaste teadlikkust intellektuaalomandist.

🎄 Kuigi Patendiameti peamine roll on omamaise intellektuaalomandi kaitse, on see ka väga rahvusvaheliselt aktiivne institutsioon – ekspertiisil järgitakse Euroopas kokkulepitud praktikat, ka ise selle kujunemises initsiatiivi näidates. Milliseid olulisi märksõnu tooksid välja rahvusvahelisest koostööst 2021. aastal?

Rahvusvaheline koostöö on tõesti meie igapäevatöö osa, mis kasvab lausa päevadega. Isegi järgmise aasta tööplaani vaadates on näha, et rahvusvahelise koostööga seostuv moodustab meie tööplaanist tubli poole. Kiidan siin meie töötajaid, kes osalevad Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti ja Euroopa Patendiameti töögruppides. Meie spetsialistide suurepärast taset ja asjatundlikkust on märgatud! Osaleme menetluspraktikate ühtlustamise töörühmades, samuti lööme kaasa uute IT-lahenduste väljatöötamise ja arendamise juures. Just mööduval aastal hakkasime osalema väikeettevõtlust toetavates töögruppides ja selle töö viljad annavad võimaluse pakkuda suunatud teenuseid ja toetusi Eesti ettevõtjatele.

🎄 Eelmisel aastalõpu-vestlusel tõid esile, et riigisiseste patenditaotluste arv on rekordmadal. Kas sel aastal on toimunud mingeid muutusi ja mis sinu hinnangul oleks piisavalt kaalukas põhjus, mis paneks ettevõtja otsustama Eesti-sisese kaubamärgi, patendi või disainilahenduse kasuks? 

Sellel aastal on olnud põhjust rõõmustamiseks! Kõik eelmise aasta madalseisud on unustatud ja juba novembri lõpus olime ületanud kõik möödunud aasta tulemused taotluste vastuvõtmisel. Vahetu suhtlus ettevõtjatega ja meie teavitustöö on kandnud vilja. Kuigi pandeemia tõttu on peaaegu kõik kohtumised ja teabeüritused olnud sel aastal virtuaalsed, on see olnud soodne võimalus just neile, kes varem ei ole leidnud osalemiseks sobivat aega või kohta.

Kõik eelmise aasta madalseisud on unustatud – vahetu suhtlus ettevõtjatega on vilja kandnud!

Tööstusomandi õiguskaitse on läbi aja olnud territoriaalse iseloomuga. See tähendab, et iga ettevõtja, leiutaja, looja, peab ära tundma, kus ja kui tugevat kaitset ta vajab. Põhjusi omamaise tööstusomandi poole vaadata on palju, soovitan lugeda kaubamärgivaldkonna näidet meie ajaveebist

Uuel aastal lisandub otsustuskohti veelgi. Peagi leiavad ettevõtjad eest võimaluse kaitsta oma leiutist UP (unitary patent) ehk ühtse toimega patendiga, mis teisisõnu on Euroopa Liidu patent. Seda teemat hakkame põhjalikumalt tutvustama uuel aastal, kui on lõpetatud kõik ettevalmistused uue patendisüsteemi kasutuselevõtuks.

🎄 Intervjuu alguses oli juttu kolimisest ja kärbetest, ent mida sisulist tooksid veel esile Patendiameti järgmise aasta plaanidest? 

Üheks olulisemaks uueks tegevuseks pean, nagu eespool räägitud, intellektuaalomandiõiguse osakonna loomist, autorõiguse komisjoni töö käivitamist, uuenevat koostööd kollektiivse esindamise organisatsioonidega. Kaua on oodatud leiutiste uut infosüsteemi, mille lõpliku rahastamiskinnituse saime alles nädal tagasi. Ja muidugi soovime jõuda positiivse lahenduseni Patendiameti rahastamismudeli muutmises. Patendiameti tulud on alati mitmekordselt ületanud kulusid, mis võimaldaks valdkonda seniselt veelgi kiiremini arendada. Meie siht on, et kogu kasutajatelt kogutav tasu jõuaks tagasi valdkonna arengusse, et sellega toetataks ettevõtjaid ja teisi huvigruppe ning koostööd. Selleks jätkame tööd koos justiitsministeeriumiga kohe uue aasta alguses.

Patendiameti tulud on alati mitmekordselt ületanud kulusid.

🎄 Sul on praegu teine ametiaeg. Kas oled enda hinnangul suutnud ametis viia läbi muutused, mida oled plaaninud, ja kas on veel mingid sihid, milleni tahaksid ülejäänud ametiajal jõuda?

Võin rahuliku südamega öelda, et tehtud on palju ja veel rohkem ootab ees. Praegu on vara teisele ametiajale joont alla tõmmata, sest kiire edasi liikumine peab jätkuma 2025. aasta aprillini ning vahepeal ei tohi jõud ja motivatsioon raugeda. Julgen kindlalt väita, et kasutajale ja koostööle avatud, kiire, sõbralik, innovaatiline ja tõhus intellektuaalomandiamet on see siht, milleni soovime jõuda ja kahtlemata jõuamegi. 

Soovin kõigile meie praegustele ja tulevastele taotlejatele rõõmsat aastalõppu ja tegusat uut aastat!

 

Mari-Epp Tirkkonen
Mari-Epp Tirkkonen

Kaubamärgiosakonna peaekspert

Margus Viher
Margus Viher

Patendiameti peadirektor

Autentimine ID kaardiga