Brexit ja tööstusomand: mis muutub 1.01.2021?

Teatavasti lahkus Ühendkuningriik Euroopa Liidust (EL) 1. veebruaril 2020 vastavalt EL-i ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud väljaastumislepingule. Käesoleva aasta lõpuni aga kehtib veel üleminekuperiood, mis tähendab seda, et Ühendkuningriik on endiselt seotud Euroopa Liidu õigusega, sh ka EL-i kaubamärgimääruse ja ühenduse disainimääruse ning nende rakendusaktidega.

Kuna üleminekuperiood saab peagi läbi, tuleb 1. jaanuarist 2021 Ühendkuningriigis kehtiva riigisisese kaubamärgi või disainilahenduse omanikul tähelepanu pöörata mitmetele asjaoludele.

Nimelt pole Ühendkuningriigil pärast lahkumist enam kohustust lähtuda riigisiseses õigusloomes EL-i õigusest, mistõttu võib Ühendkuningriigi kaubamärgi või disainilahenduse kaitse edaspidi EL-ist erineda. Mainitud erinevused ei saa küll olla suured, kuna kaubamärgi ja disainilahendusega tagatavad minimaalsed õigused tulenevad rahvusvahelistest lepingutest, mida Ühendkuningriik on kohustatud järgima ka pärast EL-ist lahkumist. Põhjalikumalt saab sellest lugeda Välisministeeriumi kodulehelt ja Euroopa kaubamärgi ja disaini infokirjast nr 1-2020.

Mis siis muutub?

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kehti Ühendkuningriigi territooriumil enam EL-i kaubamärkide ja ühenduse disainilahenduste kaitset reguleerivad määrused, mistõttu ei laiene EL-i kaubamärkide ja ühenduse registreeritud disainilahendustega antav kaitse enam Ühendkuningriigi territooriumile. Küll aga kohustub Ühendkuningriik pärast 31. detsembrit 2020 andma Ühendkuningriigis võrreldava õiguse nendele EL-i kaubamärkide ja ühenduse registreeritud disainilahenduste omanikele, kelle vastavad õigused on registreeritud enne üleminekuperioodi lõppu.

Kui alates 1. jaanuarist 2021 esitatakse Ühendkuningriiki patendi, kaubamärgi või disainilahenduse taotlus, peab taotlejal olema teeninduseks aadress Ühendkuningriigis, Gibraltaril või Kanalisaartel, s.t Euroopa majanduspiirkonna aadressi enam ei aktsepteerita. Sama nõue kehtib ka esindaja suhtes. Rohkem infot aadressiandmete nõuete kohta on võimalik leida Ühendkuningriigi suunistest (inglise keeles).

Euroopa Liidu kaubamärgid, rahvusvahelised kaubamärgid ja ühenduse disainilahendused

Ühendkuningriigis juba registreeritud kaubamärk või disainilahendus kehtib endiselt edasi ka pärast Ühendkuningriigi lahkumist EL-ist. Neile laieneb sama õiguskaitse, mis riigisisesele kaubamärgile või disainilahendusele. Kui kaubamärgi või disainilahenduse omanik Ühendkuningriigis kaitset ei soovi, saab ta oma õigustest loobuda.

Kui olete taotlenud Euroopa Liidu kaubamärki, kuid taotlus on 2021. aasta 1. jaanuari seisuga veel ootel, siis on teil võimalus taotleda sama kaubamärgi registreerimist Ühendkuningriigi riigisisese kaubamärgina üheksa kuu jooksul pärast üleminekuperioodi lõppu, s.t kuni 30. septembrini 2021 (k.a).

Mis puudutab kaubamärgi kasutamise kohustust, siis enne 2021. aasta 1. jaanuari EL-is toimuvat kaubamärgi mis tahes kasutamist kas siis Ühendkuningriigis või väljaspool seda loetakse võrreldavaks Ühendkuningriigi õiguse kasutamiseks. Seega, kui viieaastane kaubamärgi kasutamise periood hõlmab aega enne 2021. aasta 1. jaanuari, siis arvatakse selle hulka ka kasutamine EL-is. Kui aga ajavahemik hõlmab mis tahes aega pärast 1. jaanuari 2021, siis ei võeta kaubamärgi kasutamist EL-is (ja väljaspool Ühendkuningriiki) enam arvesse.

Oluline on veel mainida, et Ühendkuningriigis võrreldava õiguse saavad EL-i kaubamärgid, mis on registreeritud vahetult enne 1. jaanuari 2021. Sellel kuupäeval registreerimata, kuid ennistamisele kuuluvad EL-i kaubamärgiõigused ei too automaatselt kaasa võrreldava õiguse andmist. Kui pärast 2021. aasta 1. jaanuari taastatakse registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgi õigused, peab omanik Ühendkuningriiki sellest kuue kuu jooksul teavitama. Sel juhul saab kaubamärk Ühendkuningriigis riigisisese kaubamärgi õigused. Üksikasjalikuma infoga saab tutvuda siin (inglise keeles). Brexitiga seotud muudatustest, mis puudutavad EL-i kaubamärke ja disaine, saab lugeda ka Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kodulehelt (inglise keeles).

Rahvusvahelised kaubamärgid, kus kaitse saamise piirkonnana oli märgitud EL, muutuvad peale üleminekuperioodi lõppu Ühendkuningriigis samuti riigisisesteks kaubamärkideks. Rohkem infot leiab Maailma Intellektuaalomandi organisatsiooni (WIPO) kodulehelt (inglise keeles).

Haagi lepingu alusel EL-is kaitstud registreeritud rahvusvahelised disainilahendused ei kehti Ühendkuningriigis enam pärast 2021. aasta 1. jaanuari. Seetõttu registreeritakse iga enne 2021. aasta 1. jaanuari õiguskaitse saanud rahvusvaheline (EL-i) disainilahendus ümber ning see omandab Ühendkuningriigis identsed õigused. Rohkem infot leiab siit (inglise keeles).

Patendid

Euroopa patentide väljaandmist reguleerib Euroopa patentide väljaandmise konventsioon (Euroopa patendikonventsioon ehk EPC).

Euroopa patendikonventsiooni liikmesriigiks olemine ei eelda Euroopa Liidu liikmeks olemist, mistõttu on Ühendkuningriik jätkuvalt Euroopa patendikonventsiooni liige ka pärast 2021. aasta 1. jaanuari. Seetõttu ei mõjuta Ühendkuningriigi EL-ist lahkumine hetkel patente. Rohkem infot leiutiste kohta leiab meie veebilehelt.

Cady Kaisa Rivera
Cady Kaisa Rivera

Intellektuaalomandiõiguse osakonna juhataja

 

Autentimine ID kaardiga