Omaniku hool ei lõpe registreerimisega Patendiametis

Tööstusomandil on väärtus nagu igal teisel omandil. Et see väärtus aga omaniku huvides oleks, tuleb selle eest ka hoolt kanda. Hool ei lõpe omaniku jaoks tööstusmandi registrisse kandmisega ära.

Pärast registreerimist Patendiametis on tööstusomand (TO), olgu see kaubamärk, patent, kasulik mudel või tööstusdisainilahendus, registrites selle päeva andmetega, mil anti välja kaitsedokument: patendikiri patendile, registreerimistunnistus kaubamärgile, tööstusdisainilahendusele või kasulikule mudelile. Edaspidi peab aga omanik ise jälgima, et tema õigused oleksid kehtivad, et tema andmed registris oleksid õiged, et õiguste üleminekud või võõrandamised oleksid registris kajastatud. Need on põhilised registritoimingud, millega TO omanik kindlasti kokku puutub või arvestama peab.

Õiguskaitse jõushoidmine ja kehtivusaja pikendamine

Tööstusomandi õiguskaitse kehtivus on ajaliselt piiratud:

  • patent kehtib kuni 20 aastat, kui patendi jõushoidmise iga aasta eest tasutakse riigilõiv;
  • kasulik mudel kehtib neli aastat, registreeringu kehtivust saab pikendada esmalt neljaks ja hiljem veel kaheks aastaks, kokku kuni 10 aastaks, pikendamise eest tuleb tasuda riigilõiv;
  • tööstusdisainilahendus kehtib viis aastat, kuid 5 aasta kaupa kehtivust pikendades ja riigilõivu tasudes võib see kehtida kuni 25 aastat;
  • kaubamärgi esialgne kehtivus on 10 aastat, omanik võib kaubamärgi kehtivust iga 10 aasta järel pikendada, kuni ta soovib kaubamärgi kehtivust jõus hoida. Iga pikendamise eest tasutakse riigilõiv.

Pikendamata TO kaotab kehtivuse ning igaüks võib seda vabalt kasutada. Teisalt ei ole omanik kohustatud oma TO kehtivust jõus hoidma (pikendama), kui ta seda enam vajalikuks ei pea.

Kehtivusaja pikendamine on omaniku jaoks lihtne toiming: tuleb esitada allkirjastatud avaldus Patendiametile ja tasuda riigilõiv, patendi jõushoidmiseks esitatakse tasutud riigilõivu andmed. Üldjuhul on TO kehtivuse tähtaegade jälgimine omaniku enda kohustus, vaid kaubamärkide puhul saadab Patendiamet 6 kuud enne kehtivuse lõppemist meeldetuletuse kaubamärgiomaniku e-posti aadressile. Selline eelteavitus toimub alates 1. aprillist 2019 ning loodetavasti vähenevad juhtumid, mil kaubamärk kaotab kehtivuse, kuna pikendamine lihtsalt ununes.

Omaniku andmete muutmine

Kindlasti on omaniku huvides hoida oma andmed TO registrites ajakohased. Kui omaniku andmed registrites on õiged, jõuavad adressaadini Patendiameti teated, sh automaatteavitused e-toimikust, ning toimingud ei jää tegemata pelgalt seetõttu, et vajalik info ei jõua omanikuni. Nime, aadressi või ka e-posti aadressi muutmiseks registris piisab omaniku avaldusest Patendiametile, riigilõivu ei ole vaja tasuda.

Õiguste võõrandamine ja üleminek

Omanik võib oma õigused patendile, kasulikule mudelile, kaubamärgile või tööstusdisainilahendusele teisele isikule üle anda. Kaubamärgi puhul eristatakse registritoimingutena kaubamärgi võõrandamist ja üleminekut. Võiks arvata, et õiguste võõrandamisel või üleminekul on nii uuel kui ka endisel omanikul huvi teha vastav registrikanne võimalikult kiiresti. Praktikas tuleb siiski ette olukordi, kus õigused on küll üle läinud, kuid registris need ei kajastu, mis omakorda võib olla takistuseks järgnevate registrikannete tegemiseks. Kindlasti tuleks enne ettevõtte tegevuse lõpetamist otsustada ettevõttele kuuluva intellektuaalse omandi kui vara edasise saatuse üle ning sõlmida lepingud õiguste ülemineku või võõrandamise kohta. 

Toiminguid registreeritud tööstusomandiga on lisaks nimetatutele veel teisigi. Neist saab põhjalikuma ülevaate Patendiameti veebilehe rubriikidest kaubamärkide, patentide, tööstusdisainilahenduste, kasulike mudelite registritoimingute kohta. Kaubamärgi- ja tööstusdisaini omanik leiab esmase info ka voldikuna ilmunud meelespeast.

Registritoiminguks tuleb esitada avaldus Patendiametile. Kaubamärkide ja tööstusdisainide osas saab seda teha e-teenuste portaalis (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), mis pakub võimaluse kiiremaks ja mugavamaks toiminguks. Patentide ja kasulike mudelite registritoiminguteks samalaadset portaali veel ei ole, kuid see on loomisel leiutiste uue infosüsteemi arendamise käigus.

Lisaks portaalile saab TO registritoimingute avaldusi esitada e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile vastuvoett@epa.ee, posti teel või ise Patendiametisse tuues.

Registreerimisjärgsed toimingud Patendiametis teeb registriosakond, nõu ja abi saab telefonilt 627 7908, alati võib saata e-kirja aadressile vastuvoett@epa.ee, kust see vastamiseks vajadusel edasi suunatakse.

 

Tiina Feldmanis
Tiina Feldmanis

Patendiameti registriosakonna juhataja

Autentimine ID kaardiga